پروژه های اجرا شده

پروژه های اجرا شده:
طراحی نمای ساختمان ها در مناطق لوکس نشین همه شهرها به سمت نمای رومی و نمای کلاسیک کشیده شده است .
البته در جهان معماران شاخصی هستند که فقط با سبک کلاسیک طراحی میکنند و یا معمارانی که تنها با سبک رومی ساختمانها را طراحی می کنند . درعکس ها برخی از پروژه ای اجرا شده در شرکت زاگرس را در شهرهای مختلف مشاهده مینمایید.

فهرست
+ +