سنگ های تابلویی:
تابلو سنگ معمولا نقاشی و طرح یک شی یا مورد خاصی است با نوشته و طرح ها گوناگون است. تابلو سنگ ها میتواند شامل یک نقش یک حیوا ن خاص مثل اسب یا منظره ای خاص و یا شخصیتی معروف باشد
در تزیین کلاسیک حیوانات در شکل های مختلف بسیاری دیده میشوند. حیواناتی که در طرح های قدیمی پیدا میشوند عموما معنایی بیش از کار تزیینی دارند .استخوان کله گاو یا سر قوچ در خیلی اوقات به افریزهای معبد محراب ها وغیره استفاده میشدند .سرهای این حیوانات بر پیشانی معبدهای قدیم آویزان می شدند و این عادت در تزیین هم برجای مانده است.
شیر در اکثر دوره ها یافت می شود و در معبده ای یونانی و دیگر کارهای تزیینی به کاررفته است.

فهرست
+ +