سرستون و پاستون:
ستون چیزی بیشتر از عامل نگهدارنده ی بناست.شکل عمودی باریک شونده نه تنها نشان دهنده شکل های انسانی گوناگون است بلکه اشاره به تنه درختان و گیاهانی دارد که منشا شکل و تزیینات آن هستند . در طی قرن ها ستون ها یا برای این پیشینه طبیعی یا برای افزودن تزیینات بیشتر به یک نظام یا اشاره به طرز تفکر کارفرما یا معمار آرایش شده اند.
ابداعات مجسمه سازانه طراحان و صنعتگران اغلب در سرستون تمرکز می یابد. قراردادی ترین سرستون ها اهداف معماری را آشکار میکنند.پاستون ها نیز میتوانند متنوع باشند .پا ستون های تزیین شده ستون های ورودی را از بقیه ستون ها متمایز میکنند. تزیینات سنگ اغلب در پاستون ها ی رومی به کاربرده میشود. سطح مقطع پاستون ها می تواند دایره ای، چهارضلعی، پنج ضلعی یا …. باشد.

فهرست
+ +